دستور دفع جن و رفع طلسم و چشم زخم 

سوره حمد ۷ بار
سوره فلق و ناس ۳ بار (یک در میان)
آیت الکرسی (۳ آیه) ۳ بار 
آیه ۸۱و۸۲ سوره یونس ۷ بار
وان یکاد ۷ بار
آیه ۳۳ سوره الرحمن ۷۰ بار
همه خوانده شود و به پیاله آبی که پیاله چینی باشه(هر کدام هر دفعه که خوانده میشود به آب فوت شود،مثلا سوره حمد ۷ بار باید فوت شود)
 و داخل آب دو قاشق گلاب بریزد بعد از خواندن دور تا دور خانه و جلو درب  بریزد بجز جلو در حمام و توالت و یک استکان از آنرا داخل شربت گلاب بریزد و زن و شوهر به نیت دفع سحر جادو و نظر میل کنند
 و دو استکان را داخل پارچ آب گرمی بریزید و با آن به نیت مس جن غسل کنید(آب داخل تشت ریخته شود و داخل چاه نرود،آب داخل تشت را داخل باغچه بریزید) این عمل را ۶ هفته ، هفته ای یک بار انجام دهید( اگر چهارشنبه باشد بهتر و قوی تر است)

التماس دعا

تگ ها: