دار فلفل

long pepper

 

دار فلفل دراز عبارت از قطعات لوله ای و باریک که اجتماعی از میوه های گیاه به رنگ سیاه یا فیلی تیره می باشد. این قطعات متعلق به گیاه دار فلفل با نام علمی:Piper longum L.
از تیره فلفل ( Piperiaceae ) است که گیاهی است بوته ای با برگهای متناوب ، بیضوی و قلبی شکل و گلهائی مجتمع به صورت سنبله که معمولا ٌ به حالت قائم درمحل اتصال دمبرگ ها به ساقه قرار می گیرند .

 

 

فواید دار فلفل

1. هضم کننده غذا می‌باشد.
2. جهت تقویت نیروی جنسی مفید می‌باشد و ترشح اسپرم را افزایش می‌دهد.
3. برای خوشبویی دهان می‌توان استفاده کرد.
4. برای رفع شب کوری این فلفل را در جگر بز پخته میل کنند.
5. مصرف زیاد آن باعث حساسیت پوستی می‌گردد و برای اعصاب مفید نمی‌باشد.
6. کرم کش است.
7. خانم‌های عقیم از این گیاه در برنامه‌های غذایی خود می‌توانند استفاده کنند.
8. برای تسکین سرفه از این گیاه می‌توان استفاده کرد.
9. بازکننده گرفتگی‌های کبد و طحال است.
10. مصرف زیاد آن باعث سقط جنین می‌شود.
11. برای صرع و فلج مفید می‌باشد.
12. قاعده‌آور است.
13. جهت عقرب‌زدگی آن را کوبیده با روغن مخلوط کرده به محل عقرب‌زدگی بمالند البته شخص عقرب زده حتماً باید نزد پزشک‌برود.

مضرات استفاه از دار فلفل

 

مصرف زیاد آن باعث سقط جنین می‌شود.

طریقه مصرف دار فلفل

 

نسخه هاى شفابخش دار فلفل 
1 - درمان شب کورى و تقویت قواى بینایى با دارفلفل
شـب کـورى دارنـد یـا چـشـمـانـشـان ضـعـیـف شـده اسـت چـنـانـچـه کـمـى مـیـوه دار فـلفـل را نـرم سـایـیـده و آنرا به ترکیبات سرمه کندر، سرمه میخک و یا هر سرمه طبى دیـگـر اضـافـه نـمایند و در چشم کشند و این عمل را مدتى ادامه دهند شب کورى و تاریکى چـشـمـانـشـان بـرطـرف خـواهـد شـد . هـمـچـنـیـن خوردن جگر کباب شده بز که چند دانه دار فلفل در آن گذاشته یا پودر فلفل روى آن پاشیده باشند مفید و موثر است .
2 - رفع سردى و رطوبت معده با دارفلفل
طبیعت دارفلفل گرم و خشک است . از این رو مصرف آن چه بصورت پودر و چه بصورت دم کرده آب آن به افرادى که دچار ضعف و رطوبت معده ، بخاطر خوردن غذاهاى سرد و سنگین ، شده اند توصیه مى شود.
3 - درمان بى اشتهایى با دار فلفل
اسـتـفـاده از دم کـرده دار فـلفـل بـه تـنـهـایـى یـا هـمـراه بـا گـل بـابـونـه داروى مـفیدى جهت درمان بى اشتهایى به شمار مى رود . همچنین خوردن 20 گـرم پـودر دارفـلفـل کـه بـا پـودر بـابـونـه و کـمـى عسل مخلوط شده باشد در روز در رفع بى اشتهایى نافع است .
4 - تقویت قواى جنسى با دار فلفل
ن دار فلفل به آلت و اطراف آن موجب تحرک بیشتر و رفع ضعف و سستى آن مى گردد و در تـقـویـت شـهـوت بـى نـظـیـر اسـت . خـوردن ایـن روغـن بـا عـسـل نـیـز مـفید است . همچنین اگر 20 گرم دار فلفل را با 10 گرم خولنجان ، 10 گرم زنـجـفیل ، 10 گرم میوه زبان گنجشک ، و 10 گرم کندر مخلوط کرده ، نرم ساییده ، 200 گـرم عـسـل را نـیـز بـه آن اضـافـه نـمـوده و خـوب بـهـم زده و خـمـیـر حـاصـل را بـه شـکـل حـب هـایـى در آورده و روزى دو حـب میل کنید موجب تقویت قواى جنسى مى شود.
5 - تهیه پادزهر با دارفلفل 
اسـتـفـاده از کـمـپـرس و ضـمـاد گـیـاه له شـده دار فـلفـل یـا جـوشـانـده آن بـر مـحـل گـزیـدگـى حـشـرات و جـانـوران گـزنـده بـویـژه عـقـرب مـوجـب تـحـلیـل ورم و تـسـکـیـن درد و سـوزش آن مـى گـردد. هـمـچـنـیـن مـالیـدن روغـن دار فلفل به محل گزیدگى در درمان زخم و تسکین درد آن موثر است .
6 - رفع بدبویى دهان با دار فلفل
دار فـلفـل گـیـاهـى گـرم و بـسـیـار مـعـطـر اسـت . بـه هـمـیـن دلیـل کـفلمه پودر آن در دهان موجب رفع بدبویى دهان و رفع آروغ هاى ترش و بدبوى دسـتـگـاه گـوارشـى بـویـژه مـعـده مـى گـردد . جـهـت اثر بخشى بیشتر بهتر است پودر دارفلفل را با کمى پودر میخک مخلوط نموده و بکار ببرید.
7 - تسکین درد مفاصل با دارفلفل
30 گـرم دار فـلفـل را در یـک لیـتـر آب بـجـوشـانـیـد، ابـتـدا مـحـل درد را بـا آب صـاف شـده آن شـسـتـشـو داده و خـوب مـاساژ دهید، سپس تفاله آنرا بر محل درد گذاشته و بمدت چندین ساعت آنرا با پارچه نخى نازک ببندید.
8 - رفع نفخ شکم با دارفلفل
جـهـت رفـع نـفـخ شـکـم و ورم آن ، 20 گـرم دار فلفل را در یک لیتر آب بجوشانید و آب صـاف شـده آنـرا دو سـاعـت بـعد از نهار یا شام میل کنید. همچنین خوردن یک استکان عرق یا پودر دارفلفل همراه با پودر زنیان در رفع نفخ شکم مفید است .
9 - رفع بى حسى و فلج عضلات با دار فلفل
مـالیـدن روغن دار فلفل به عضلات فلج و بى حس موجب بالا رفتن سرعت تحرک خون در ایـن عضلات گردیده و در صورت مصرف مداوم موجب رفع بى حسى و درمان فلج عضلات مـى گـردد. هـمـچـنین ضماد و کمپرس جوشانده این گیاه بر روى عضلات بى حس در درمان آنها موثر است .
10 - خواص طبى و مصارف دارویى روغن دار فلفل
مـالیـدن روغن دارفلفل به مفاصل موجب تسکین درد آنها مى گردد. ضماد آن بر قضیب سبب تـحـریـک آن و تـقـویت شهوت و میل جنسى مى شود. مالیدن آن به عضلات بى حس و فلج مـوجـب رفـع سـستى ، بى حسى و فلج عضلات مى گردد. مالیدن آن به سر و پیشانى ، سـردردى را کـه از باد سرد باشد برطرف مى سازد . مالیدن آن به پهلو، درد کلیه و پـهـلو را کـه بـه عـلت سـردى بـاشـد از بـیـن مـى بـرد . چـنـانـچـه بـه دار فـلفل گیاه و دارویى دیگر نظیر زنجفیل ، جوز هندى و مشک طرا مشیع را در حین تهیه روغن آن اضافه کنید خواص دارویى و اثرات درمانى آن بیشتر خواهد شد .

ترکیبات دار فلفل

دارای چند درصد اسانسى با بوى مطبوع ولى با طعم گرم و سوزاننده است . قسمت اعظم این اسانس را نـیـز فـلانـدرن و کـدى نـن تـشـکـیـل مـیـدهـد . در فـلفـل علاوه بر اسانس ، نوعى رزین مـحـلول در اتر و الکل ، با طعمى سوزاننده ، یک آلکالوئید به نام پى یه این نیز وجود دارد . مقدار درصد مذکور در میوه فلفل سفید زیادتر است .

تگ ها: