درمنه ترکی

lambs quarter

Quarterدرمنه ترکی به رنگ سبز کم رنگ یا زرد رنگ شامل شا خه ها و خرد شده برگها و اجتماعات خو شه ای از گلهای گرد و کوچک بوده دارای بوی قوی شبیه به بوی درمنه می باشد این سرشا خه ها متعلق به گیاهی است بنام درمنه ترک و با نام علمی:Chenopodium botrys L. از تیره چغندر Chenopodiaceae) ) می باشند که گیاهی علفی ، انشعابات زیاد و بریدگی های نامنظم و زیاد دارد و گل های آن کوچک و خوشه ای است این گیاه به صورت فراوان درایران رویش دارد

فواید درمنه ترکی

درمنه ترکی به صورت بخور برای رفع زکام و تنگی نفس و بصورت دم کرده جهت رفع انگلهای روده ای مصرف سنتی دارد .اثرات ضد کرم قوی ( آسکاریس) - کاهش دهنده قند خو ن - آرام بخش - اشتها آور.

مضرات استفاه از درمنه ترکی

استفاده بیش از مقدار لازم - اختلال در بینایی - سرگیجه - حالت تهوع وتشنج ادرار به صورت نارنجی در می آید و ایجاد مسمو میت می کند.

طریقه مصرف درمنه ترکی

 

به صورت پودر شده همراه با عسل10 - 6گرم صبح ناشتا . و به صورت دم کرده

 

ترکیبات درمنه ترکی

از نظر ترکیبات شیمیایى در گیاه شیح مادهء آرتمیزین،سانتونین‌ ١ و اسانس وجود دارد.حداکثر مقدار مواد عاملهء شیح یعنى مقدار سانتونین و آرتمیزین در حدود ٣ - ٢ درصد غنچه‌ها مى‌باشد و آن موقعى است که غنچه‌ها نشکفته هستند و پس از شکفتن‌غنچه‌ها و ظهور گلها مقدار آن کاهش مى‌یابد.مقدار اسانس ٨ - ۴ درصد و شامل‌سینئول،کمى ترپنیئول‌ ٢ ،پى‌نن و سسکى‌ترپن‌ ٣ است.سانتونین ترکیب شیمیایى‌متبلورى است به فرمول‌ ٣ O ١٨ H ١۵ C که مادهء موثر anic.A مى‌باشد و در ١٧٠ درجهءسانتى‌گراد ذوب و در قلیایى‌ها حل مى‌شود.

تگ ها: