شمعدانی عطری

rosageranium

 

شمعدانی عطری گیاهی کند رشد و چندساله، عموما علفی با ساقه های بلند و برگهای گرد با حاشیه موجدار وعطری شبیه گل سرخ وسیب دارد.
گلهای شمعدانی عطری سفید با رگه های قرمز بوده که در بهار و تابستان تولید می شوند. گلها مرکب از پنج کاسبرگ ،پنج گلبرگ ، ده پرچم متصل به هم هستند.
ارتفاع بوته شمعدانی عطری به حدود سی سانتیمتر و پهنای حدود شصت سانتیمتر می رسد.

فواید شمعدانی عطری

اسانس ژرانیوم روزا ازنظردرمانی دارای اثر ضدافسردگی وضدعفونی کننده است. همچنین یک قابض ارزشمند و یک هموستاتیک(متوقف کننده خونریزی) می باشد. موجب پیشبرد التیام سریع زخم می شود که آنرا برای درمان جراحات بسیارمفید می کند. شمعدانی عطری درفراورده های مراقبت از پوست استفاده می گردد. تقویت کننده کبد و کلیه هاست و برای درمان زردی، سنگهای کلیوی و عفونت های مختلف سیستم ادراری بکار می رود. مخلوط آن بافرمل در دندان پزشکی کاربرد دارد.

مضرات استفاه از شمعدانی عطری

بامصرف مناسب مقادیر توصیه شده درمانی برای این گیاه هیچگونه عارضه ای مشاهده نشده است.

طریقه مصرف شمعدانی عطری

 

ترکیبات شمعدانی عطری

قسمت اعظم اسانس ژرانیوم روزا را ژرانیول Geraniol تشکیل میدهد که همراه با بتا سیترونلول ß.citronellol است (مقدار نسبی مجموع این دو ماده در اسانس ژرانیوم کشور فرانسه 61% تا 5/71 % میرسد.) به علاوه دارای Terpineol ،Borneol ، Linalol ،Al.amylique ،Menthol ،Al.phenylethyliqueو... میباشد.

ژرانیول به فرمول C 10 H 18 O و وزن مولکولی 24/154 است که قسمت اعظم اسانس ژرانیوم روزا و اسانس گل سرخ حاصل از Rosa damascena mill را تشکیل می دهد.

ژرانیول ایزومر لینالول بوده و استخراج آن نخستین بارتوسط Jacobson وسنتز آن توسط Burell صورت گرفت.

ژرانیول حالت روغنی ومایع دارد، بوی مطبوع گل سرخ میدهد و درآب غیرمحلول است. باالکل واتر قابلیت اختلاط دارد. ژرانیول در عطر سازی مورد توجه است و بوتیرات آن درتهیه عطر گل سرخ مصرف دارد. فرمات آن به فرمول C11 H 18 O 2 نیزحالت مایع دارند و بوی مطبوعی می دهندو در مصرف دارد و در تهیه اسانس نرولی وتهیه صنعتی اسانس بهارنارنج به کار می رود.

استات آن به فرمول C 12 H 20 O 2 حالت مایع و بوی مطبوعی دارد تقریبا درآب حل نمی شود ولی در الکل به مقدار زیاد محلول است.

سیترونلول به فرمول C 10 H 18 O وبه وزن مولکولی 156/26 است و در عطرسازی مورد توجه می باشد. با آنکه مقدار نسبی الکل فنیل اتیلیک در اسانس مذکورکم است معهذا بوی اصلی اسانس را به آن نسبت می دهند.

تگ ها: