قصب الذیره

swertia chirayita

 

نوعی نی است که در هندوستان می روید .
خوبش آن است که به رنگ یاقوتی باشد و بندهایش کم فاصله و چون بشکنی چندین پارچه شود .

فواید قصب الذیره

لطیف کننده و حل کننده و با نیروی قابض کم ولی با خشکی زیاد همراه است که با سایر عناصر خاکی و هوایی امتزاج متعادل یافته است مقوی دل و کبد و رافع استسقاء و سینه درد و دردهای کبد و رحم و عسر البول نافع است حل کننده اورام و التیام دهنده زخم عضلات می باشد،استنشاق دود آن برای رفع سرفه های سرد و مرطوب مفید و سرمه کردن آن برای درخشندگی و تقویت چشم موثر و مصرف جوشانده آن برای رفع در رفتگی عضلات و تورمهای معده و کبد و باز کردن گرفتگیهای مجاری تجویز شده و در ترکیب با سایر ادویه برای درد عضلات شکم و تورمهای رحم و ادرار و بول و امراض کلیه و رفع زخم مزمن و استسقاء و سیاتیک و خون مردگی اعضاء نافع و معالج است .

مضرات استفاه از قصب الذیره

مضراتی برای قصب الذیره یافت نشد.

طریقه مصرف قصب الذیره

 

ورم : ورم را نرم می کند .
مفاصل :داروی گسستگی در ماهیچه است .
چشم :جلای دیده است .
سینه :بوسیله ی قیف دودش را برکشند داروی سرفه است و اگر با سقز خام باشد بهتر است .
اندام های غذا :با عسل و تخم کرفس علاج ورم کبد و معده و مانع شکم گنده شدن است .
اندام های راننده :با تخم کرفس به نفع گرده و علاج چکمیزک است . خوردن آب پزش یا در آن نشستن درد زهدان را دوا می کند .
با عسل و تخم کرفس بخورند ورم زهدان را فرو می نشاند .

ترکیبات قصب الذیره

ترکیبات قصب الذیره مشخص نیست.

تگ ها: