زرمباد،عرق کافور

zedoary

زرمباد عبارت از قطعاتی تقر یباٌ گرد ، زردنگ کمی روشن تر از زرد چوبه است که از پوسته ای ضخیم و چروکیده وقسمت داخلی سفت ومحکم دارد این قطعات عبارت از ریزمهایی است با بوئی ضعیف تر از زرد چوبه متعلق به گیاه زرمباد با نام علمی:‍Curcuma zedoaria Rosc. از تیره زنجبیل (zingiberaceae ) که بومی هندوستان بوده و از آنجا به ایران وارد می گردد . زرمباد گیاه پایا و علفی است که بر گهایی بدون کرک و نو ک تیز دارد و گلهای آن مجتمع به صورت سنبله است .

فواید زرمباد،عرق کافور
زرمباد علاوه بر مصارف ادویه ای ، بعنوان نیرو دهنده ، معطر ، ضد التهاب و ترمیم کننده زخمها مصرف سنتی دارد .

مضرات استفاه از زرمباد،عرق کافور

مضراتی برای زرنباد مشاهده نشده است.

طریقه مصرف زرمباد،عرق کافور

باز کننده گرفتگی های مجاری و شادی بخش و مقوی دل و دماغ و معده و موافق اعمال روح حیوانی و طبیعی است چاق کننده بدن و تریاق قوی زهر جانوران مبهی و بند آورنده استفراغ بوده مدر و مسهل سودا است. سرفه سرد و بلغمی و وحشت روانی و مواد سوداوی و خفقان و بادهای رحم و دل پیچه های اطفال و درد دندان و سرفه سرد و تب مزمن و بوی سیر و پیاز را از دهان رفع می نماید. مالیدن ضماد تازۀ آن حل کننده و مسکن اورام و دردهای سرد می باشد. بخور آن باعث فرار حشرات و مورچه است و برای شکم مضر و مصلح آن بنفشه است

تگ ها: