تخم کتان

flax seed

 

به فارسی بزرک نامند و به هندی السی و تیسی و از مطلق بزر و دهن بزر مراد آن است مایل به زردی و تیرگی و املس و پهن اندک طولانی و بعضی مایل به سرخی و قسمی سیاه و نوعی سفید.

فواید تخم کتان
 

مضرات استفاه از تخم کتان

 

مصرف زیاد و طولانی تیره کننده بینایی، مصلح آن گشنیز 
مضعف هاضمه، مصلح آن سکنجبین 
مضر انثیان و مصلح آن عسل.

طریقه مصرف تخم کتان

روغن تخم کتان بنام Flax Seed Oil نامیده می شود و می توان آن را از فروشگاههای گیاهان دارویی و یا برخی از داروخانه ها خریدری کرد که البته در یخچال نگهدری شود و باید دقت کرد که تاریخ مصرف آن نگذشته باشد .

ترکیبات تخم کتان

از دانه های کتان در اثر فشار و بدون حرارت دادن روغنی بدست می آید که به روغن کتان ( برای اینکه با روغن برزک اشتباه نشود) نامیده می شود .

تگ ها: