#کاربرد_جامع امام رضا

 کاربرد: درمان زخمها و #عفونت های شدید مانند فرورفتن ناخن شصت پا درگوشت انگشت
دستورمصرف: داروی جامع به تنهایی یا همراه یک قاشق مرباخوری عسل روی زخم ها پانسمان شود.
  
جامع با آب ولرم
کاربرد: درمان #سل و سرفه خونی
دستورمصرف: سه شب موقع خواب، هرشب یک داروی جامع را در دهان گذاشته وبعداز آن آب ولرم ( آب جوشیده ولرم شده ) میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

 جامع با آب رازیانه( سعال ) 
کاربرد: 
۱- درمان #سرفه های کهنه و نو؛ 
۲- درمان #آنفولانزا؛ 
۳- درمان #آسم؛
دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری رازیانه در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب رازیانه گرم شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند یعنی هم رازیانه و هم آب و هم جامع باید براساس سن تقسیم شود.
نکته: آب رازیانه را باید بصورت گرم خورد.
 جامع با آب زعفران
کاربرد: درمان التهاب پرده دیافراگم والتهاب درونی و التهاب پرده قلب که منجر به درد نقطه ای در روی دنده ها می شود.
دستور مصرف: با توجه به سطح درد، نصف قاشق یا یک قاشق چایخوری زعفران دم کرده و یک داروی جامع را با آن مخلوط نموده و روی موضع( پهلو ها وقلب) مالیده و شب تا صبح بماند.
 جامع با آب مرزنجوش 
کاربرد: 
۱- درمان تیروئید( کم کاری وپرکاری) و تنظیم کننده تیروئید
۲- سفت شدن مغز
۳- درمان درد قاعدگی 
۴- ترمیم آسیب های مغزی؛ فلج؛ لقوه
۵- حفظ تعادل و تقویت پاها در بیمارانی که به علت ضایعات مغزی نمی توانند بأیستند، اینگونه افراد تا زمانی باید از این دارو بخورند تا بتوانند روی پای خود بأیستند
۶- جن زدگی 
۷- درمان آسیب های نخاعی و...
دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری مرزنجوش در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب مرزنجوش، شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و مرزنجوش و جامع براساس سن تقسیم می شود.
نکته:
۱- دوره درمان سه تا هفت روز است
۲- برای درمان کم کاری تیروئید دو هفته ماهی تازه دریایی بصورت یک روز درمیان میل شود
۳- با هر غذا نمک دریا زیاد مصرف شود
۴- افراد بلغمی که تیروئید دارند می بایست همراه با ماهی هفت عدد خرما میل کنند.
 جامع با آب انغوزه
کاربرد: 
۱- درمان مار و عقرب گزیدگی؛
۲- درمان سردی بیش از حد بدن به علت غلبه بلغم؛
۳- درمان غلظت بیش از حد خون؛ 
۴- درمان مسمومیت و ...
دستورمصرف: به اندازه پنج نخود انغوزه را در یک لیوان آب جوش حل کرده و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب انغوزه شب موقع خواب میل شود. 

 با آب جو
کاربرد: درمان قندخون بالا
دستورمصرف: یک لیوان جوی طبیعی خشک را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب جو، شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و جو وجامع براساس سن تقسیم می شود.
 جامع با آب عدس 
کاربرد: درمان سنگ ریزه در چشم
دستورمصرف: یک لیوان عدس خشک معمولی را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب عدس شب موقع خواب میل شود. افراد د تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب وعدس و جامع براساس سن تقسیم می شود.
 جامع با آب بِه 
کاربرد: تقویت کننده قلب
دستورمصرف: یک کیلو بِه را پس از ریزیریزی کردن روی آنها آب بریزید به گونه ای که آب روی آنها را بپوشاند، جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب بِه، شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و بِه و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

 جامع با آب برگ شنبلیله
کاربرد: درمان لوزالمعده (پانکراس)
دستور مصرف: نیم کیلو برگ تازه سبزی شنبلیله تازه درچهار لیوان آب ویا دو قاشق غذاخوری برگ خشک شنبلیله را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب شنبلیله شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند یعنی مقدار آب و برگ شنبلیله وجامع براساس سن تقسیم می شود.
جامع با آب گزنه
کاربرد: درمان آب آوردن ریه
دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری گزنه را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با یک لیوان آب گزنه شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند

 


 یعنی مقدار آب و گزنه وجامع براساس سن تقسیم می شود.
 جامع با آب اسارون
کاربرد: درمان عفونت مثانه
دستورمصرف: دوقاشق غذاخوری اسارون را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با یک آب اسارون شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند یعنی مقدار آب و اسارون و جامع براساس سن تقسیم می شود.
 جامع با مصطکی 
کاربرد: درمان اسهال کودکان
دستورمصرف: افراد دو تا هفت سال نصف قاشق چایخوری مصطکی را با نصف لیوان آب( یا با یک استکان سرکه طبیعی انگور) را با نصف یک داروی جامع و افراد زیر دو سال نصف آن را میل کنند.
 جامع با آب عسل و زیره
کاربرد: سرطان معده
دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری زیره در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با مقداری عسل آن را شیرین کرده و با یک داروی جامع شب موقع خواب میل شود.
 جامع با عسل و شاه تره
کاربرد: ورم و التهاب گلو
دستور مصرف: پس از غرغره کردن با آن خورده شود.
 جامع با آب شیطرج
کاربرد: سرطان مفاصل
دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری شیطرج را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک عدد داروی جامع شب موقع خواب میل شود.
 جامع با آب تخم بادنجان
کاربرد: سرطان پانکراس( لوزالمعده )
دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری تخم بادنجان را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک عدد داروی جامع شب موقع خواب میل شود.

 جامع با شیرگاو 
کاربرد: درد سینه و گلو
دستورمصرف: یک داروی جامع را در دهان گذاشته وبا یک لیوان شیرگاو جوشانده ی سرد شده شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار شیر و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.
 جامع با آب کاسنی 
کاربرد: عفونت مثانه و مجاری ادرار؛ سوزش ادرار و بیماریهای کبدی.
دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری کاسنی را در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع در دهان گذاشته و با آب کاسنی، شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و کاسنی و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

جامع با آب برگ چغندر
کاربرد: تقویت مغز استخوان؛ پوگی استخوان؛ سرطان مغز استخوان
دستورمصرف: یک کیلو برگ چغدر را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب برگ چغندر شب موقع خواب میل شود.  افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و برگ چغندر و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

 جامع با آب باقلا
کاربرد: تقویت مغزاستخوان؛ پوکی استخوان؛ سرطان مغز استخوان.
دستورمصرف: ۲۰۰ گرم باقلا را به گونه پخته تا یک لیوان آب از آن بماند، پس از صاف کردن با داروی جامع شب موقع خواب میل شود.

 جامع با آب سنجد
کاربرد: 
۱- تقویت و درشت کردن استخوان و درمان سستی استخوان و سرطان استخوان و خون
۲- چاق شدن و ترمیم پوست بعلت ضایعات پوستی ناشی از بیماریهای پوستی مانند اگزما و ...
دستورمصرف: نیم کیلو سنجد را در چهار لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب سنجد شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و سنجد و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

 جامع با آب هسته سنجد
کاربرد: تقویت استخوان و مغز استخوان و درمان سستی استخوان و سرطان استخوان و مغز استخوان و خون
دستورمصرف:  ۲۵۰ گرم هسته سنجد را در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب هسته سنجد، شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و هسته سنجد و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

 جامع با آب داروی استخوانساز 
کاربرد: تقویت استخوان و مغز استخوان و درمان سستی استخوان و سرطان استخوان و مغز استخوان 
دستور مصرف: دو قاشق غذاخوری از داروی استخوانساز را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب استخوانساز، شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و داروی استخوانساز و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.
 جامع با آب تخم کدو
کاربرد: درمان پروستات
دستورمصرف: ۲۵۰ گرم تخم کدوی خام نیم کوب ویا آسیاب شده را در سه لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته وبا آب تخم کدوی خام شب موقع خواب میل شود.
 جامع با آب زنیان 
کاربر

۳- کنترل مدفوع در بیمارانی که توان کنترل ندارند
۴- اسهال که گاهی خونی است: علاوه بر سه عدد جامع با آب مورد؛ زحیر؛ شحم گاو؛ نیز تجویز می شود. شحم گاو روی برنج ریخته و میل شود.
۵- سندروم روده: علاوه بر سه عدد جامع با آب مورد؛ زحیر و قرص خون نیز تجویز می شود( زحیر بیشتر خون را قطع می کند)
دستور مصرف: دو قاشق غذاخوری مورد را در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک عدد جامع را در دهان گذاشته وبا آب مورد، شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و مورد و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

 جامع با آب سداب( سنگ کلیه)
کابرد: درمان سنگ کلیه
دستور مصرف: دو قاشق غذاخوری سداب را در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب سداب، شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و سداب و جامع بر اساس سن تقسیم می شود


د: درمان مشکلات معده
دستور مصرف: دو قاشق غذاخوری زنیان را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب زنیان شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و زنیان و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

 جامع با آب اگیرترکی
کاربرد: درمان تومور طحال
دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری اگیرترکی را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن یک عدد داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب اگیرترکی شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند یعنی مقدار آب و اگیرترکی و جامع براساس سن تقسیم می شود.
 جامع با آب شاهی 
کاربرد: درمان رحم و تخمدان
دستورمصرف: یک داروی جامع را در دهان گذاشته و بعداز آن، یک لیوان آب شاهی شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند یعنی مقدار آب شاهی و جامع براساس سن تقسیم می شود.
نکته: آب سبزی شاهی را به دو شکل می توان گرفت:
۱- سبزی شاهی را با چرخ گوشت چرخ کرده ویا با آب میوه گیری یک لیوان آب از آن گرفته شود( این روش بهتراست).
۲- نیم کیلو سبزی شاهی را در سه لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با داروی جامع میل شود.
 جامع با آب ترب
کاربرد: درمان سنگ کلیه
دستورمصرف: یک کیلو ترب، ترجیحا ترب سفید را پس از ریز ریز کردن در چهار لیوان جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب ترب، شب موقع خواب میل شود.  افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و ترب و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.
نکته:
۱- اولویت اول ترب سفید وبعد ترب قرمز وبعد ترب سیاه با ساق و برگ است.
 جامع با عسل( مالیدنی)
کاربرد: 
۱- ضماد ضخم اعم از زخم بستر؛ زخم جراحی؛ عفونتها و...
۲- کیست مویی: اگر کیست زخم باشد اول جامع با عسل روی آن ضماد شود تا زخم آن بهبود یابد وبعد داروی پوستی روی آن گذاشته شود، ولی اگر زخم نباشد ابتدا داروی پوستی مالیدنی لستفاده شود وپس از لایه برداری از جامع و عسل استفاده شود.
۳- فیستول مقعدی: ابتدا روی آن نمک گذاشته تا جراحات آن خاج شود و زخم تا حدودی خشک شود و بع جامع با عسل ضماد شود.
۴- زخم شدن داخل دهان و کام
نکته: جامع به تنهایی برای ضماد زخم های بسیار شدید تجویز می شود مانند فرو رفتن ناخن شست پا در گوشت
دستور مصرف: یک داروی جامع با دو قاشق مرباخوری عسل مخلوط شده و روی زخم مالیده وتا یک شبانه روز روی آن بماند.

 جامع با عسل( خوراکی )
کاربرد: 
۱- تب و عفونت والتهابات درونی
۲- منژیت
۳- زخم معده
۴- خونریزی، سوزش و خارش معده
۵- تپش قلب
۶- صدا دادن گلو موقع قورت دادن آب دهان: ۱- جامع با عسل ریزریز میل شود ۲- داروی تقویت عصب
۷- قوی شدن سیستم ایمنی بدن 
۸- ایدز؛ هپاتیت و ...
دستورمصرف: یک داروی جامع با یک قاشق مرباخوری عسل مخلوط وصبح ناشتا یا شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف جامع و زیر دوسال یک چهارم جامع.
 جامع با عسل تزریقی
کاربرد: هرگونه زخم و التهاب و عفونت و سرطان انتهای روده بزرگ و یا واژن و زخم رحم و دهانه رحم، کولیت روده، زخم روده، و...
نکته:
۱- در زخم روده علاوه بر تزریق جامع با عسل، تجویز قرص خون هم لازم است؛
۲- در عفونت دهانه رحم علاوه بر تزریق جامع با عسل، نصف قاشق چایخوری صبر زرد با نصف لیوان آب ولرم حل کرده و در واژن تزریق شود.
۳- بهتر این است که تزریق شب موقع خواب انجام شود.
۴- بهتر این است که بعد از تزریق جامع با عسل در مقعد، روی آن چسب زده شود تا خارج نشود.
دستورمصرف: یک داروی جامع را  در دو الی سه قاشق مرباخوری عسل مخلوط و تزریق شود.
نکته: برای سهولت تزریق هم میتوان مقدار عسل رابیشتر کرد و هم میتوان آن را گرم کرد تا به راحتی تزریق شود

جامع با آب انگور
کاربرد: درمان افسردگی
دستورمصرف: یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با یک لیوان آب انگور شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند یعنی مقدار آب انگور و جامع براساس سن تقسیم می شود.

 جامع با آب سنا
کاربرد: درمان سنگ کیسه صفرا
دستورمصرف: سه روز درمیان ۵ بسته سنا(۲۵ گرم) در یک ونیم الی دو لیوان آب جوش ده دقیقه مانند چای دم شود و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و سنا و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.
نکته:
۱- با فاصله سه روز در میان، سه بار وبهتر اینکه ۵ بار تکرار شود. و میتوان برای بهتر عمل کردن هر روز مصرف کرد.
۲- در بین فواصل سه روز مصرف سنا، ۳۰ عدد  هسته خرما را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند

و پس از صاف کردن میل شود.
۳- اگر مصرف سنا با جامع مؤثر واقع نشد، در مرحله بعد مقدار سنا را می توان دو برابر واگر باز مؤثر نشد سه برابر وحتی چهار برابر کرد.
۴- اگر به هیچ وجه درمان با سنا مؤثر نشد، دو گرم سقمونیا را در یک لیوان آب جوش حل کرده و با یک داروی جامع میل شود.
۵- در زمان مصرف این دارو از تحرک زیاد پرهیز شود تا در صورت خُرد شدن ناقص سنگ و از بین نرفتن کامل سنگ، به داخل مجرای صفرا نرود و سبب گرفتگی مجرا نشود.

 جامع با آب انار
کاربرد: درمان دیر زبان باز کردن کودکان و حتی کسانی که براثر ضایعات مغزی و یا جراحی سرطان زبان بامشکل تکلم مواجه میشوند، قابل مصرف است.
دستورمصرف: یک داروی جامع را در دهان گذاشته وبا یک لیوان آب انار ترش و شیرین شب موقع خواب و یا صبح ناشتا میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب انار و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.
 جامع با آب بابونه
کاربرد: تقویت عصب؛ سر دردهای عصبی و عصبانیت
دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری بابونه را در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب بابونه شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و بابونه و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.
 جامع با آب آویشن 
کاربرد: سرماخوردگی شدید 
دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری آویشن را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، سپس صاف کرده و بعد یک داروی جامع را در هان گذاشته و با آب آویشن، شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و آویشن و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

 جامع با آب تره
کاربرد: درمان کم خونی و سرطان
دستورمصرف: یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با یک لیوان آب تره، شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، این تقسیم بندی هم شامل آب تره است و هم داروی جامع.
آب تره به دوشکل درست می شود:
۱- با چرخ گوش یا آبمیوه گیری یک لیوان آب از تره گرفته شود.
۲- نیم کیلو سبزی تره را در ظرفی قرار داده و آب روی آن ریخته تا روی آن را بپوشاند سپس جوشانده تا یک لیوان باقی بماند.

 جامع با آب شلغم
کاربرد: درمان سرماخوردگی وبیماریهای میکردبی
دستورمصرف: یک کیلو شلغم را پس از ریزریز کردن درظرفی قرارداده و آب روی آن ریخته تا روی آن را بپوشاند و به قدری بجوشد که یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع در دهان گذاشته و با آب شلغم شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و شلغم و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

 جامع با آب زیره سیاه( کمون)
کاربرد: 
۱- درمان معده
۲- طپش قلب
۳- درد پهلوی راست( ذات الجنب)
۴- سوزش و نفخ معده. علاوه بر کمون مرکب دو و جوزبویا نیز تجویز می شود. جوزبویا پس از آسیاب کردن یک قاشق چایخوری شب موقع خواب میل شود
۵- نفخ شکم. علاوه بر کمون شربت امام رضا(ع) نیز تجویز میشود
۶- درد شکم هنگام غذا خوردن. علاوه بر کمون مرکب دو نیز تجویز می شود
۷- زیادی اسید معده و نفخ معده و روده. علاوه بر کمون مرکب دو وجوزبویا وحذف نهار نیز تجویز می شود
۸- درد دو طرف شکم ونفخ. علاوه بر کمون مرکب دو؛ هاضوم نیز تجویز می شود. اگر مؤثر نشد یک گردو با پوست در آتش قرار داده تا مغز پخت شود، پوست آنرا کنده و میل شود
دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری زیره سیاه را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب زیره شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و زیره و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

 جامع با آب سرد و سرکه
کاربرد: درمان طحال
دستورمصرف: یک داروی جامع را در دهان گذاشته وبا یک لیوان آب سرد و نصف استکان سرکه طبیعی انگور مخلوط شده میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و سرکه و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

 جامع با آب کرفس
کاربرد: درمان درد پهلوی چپ؛ مفید در تقویت عقل
دستورمصرف: یک کیلو ساقه کرفس را پس از ریزریز کردن در ظرفی قرار داده و آب روی آن ریخته تا آب آنها را بپوشاند، سپس جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن، یک داروی جامع را در دهان گذاشته و با آب کرفس شب موقع خواب میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف و زیر دو سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند، یعنی مقدار آب و کرفس و جامع بر اساس سن تقسیم می شود.

 جامع با آب مورد( اسهال) 
کاربرد: 
۱- درمان اسهال و تب ناشی از آن
۲- پولیپ روده که همراه با اسهال باشد، ولی اگر پولیپ همراه با یبوست باشد از سنای مکی استفاده کنید

 

تگ ها: