حدیث ) 1 ( - پیامبر 9 : کندر بخورید؛ زیرا همانطور که انگشت، عرق را از پیشانى پاك مى کند، کندر هم سوزش قلب را مى برد و کمر را محكم و عقل را زیاد مى کند و ذهن را ذکاوت و چشم را جلا مى بخشد و فراموشى را از میان مى برد. بحار الانوار)ط-بیروت( ج 59 ،ص 294

حدیث ) 2( – امام علی 8 : خوردن گردو در گرماى شدید، حرارت بدن و زخمهاى تن را تحریک مى کند، امّا خوردن آن در زمستان، کلیه ها را گرم مى کند و سرما را دفع مى کند. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6، ص 340 ، ح 1

حدیث ) 3( – پیامبر 9 : اى على! غذاى خود را با نمک آغاز کن، چرا که در نمک درمان هفتاد درد است؛ دیوانگى، خوره، پیسى، گلودرد، دندان درد و دل درد، از جمله این دردهاست. وسائل الشیعة ج 24 ، ص 406 ، ح 30906

حدیث ) 4( – امام رضا 8 : نخود براى کمر درد مفید است. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6، ص 343 ، ح 4

حدیث ) 5( – امام صادق 8 : تُرب، ساقه اش بلغم را از بین مى برد، خودش غذا را هضم مى کند و برگش به دفع کامل ادرار کمک مى کند. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6، ص 371 ، ح 2

حدیث ) 6( – امام صادق 8 : اگر خداوند در چیزى بیشتر از جو شفادهندگى مى دید، آن را خوراك پیامبران قرار نمى داد. مکارم الاخلاق ص 154

حدیث ) 7( – امام صادق 8 : ابوالحسن اصفهانى : نزد امام صادق علیه السلام بودم. شنیدم، مردى به ایشان گفت: فدایت شوم! در بدنم احساس ضعف مى کنم. امام علیه السلام به او فرموند: شیربخور، چرا که گوشت مى رویاند و استخوان را محكم مى کند. کافى)ط-الاسلامیه(

ج 6، ص 336 ، ح 7

حدیث ) 8( – امام صادق 8 اگر مردم مى دانستند چه خواصى در سیب وجود دارد، بیماران خود را تنها با آن درمان مى کردند. سیب از هر چیزى سریع تر به قلب فایده مى بخشد به ویژه آن که خوشبو کننده مى باشد. طب الأئمه ص 135

حدیث ) 9( – امام علی 8 خوردن به،قوه ای برای قلب ضعیف ، معده را پاك، ترسو را شجاع و فرزند را زیبا مى کند. تحف العقول ص 101

حدیث ) 11 ( – امام علی 8 عسل شفاى هر بیمارى اى است و هیچ بیمارى در آن نیست، بلغم را کم و قلب را جلا مى دهد. مکارم الأخلاق ص 166

حدیث ) 11 ( – پیامبر 9 اى على تو را سفارش مى کنم به خوردن عدس، زیرا مبارك و پاك است، قلب را رقیق و اشک را زیاد مى کند و هفتاد

پیامبر پیوسته از آن استفاده مى کردند. وسایل الشیعه ج 25 ، ص 129 ، ح 31414

حدیث ) 12 ( – پیامبر 9 زیتون غذاى خوبى است، دهان را خوشبو مى کند، بلغم را از بین مى برد، چهره را باز، اعصاب را محكم مى کند و مرض را مى برد و خشم را خاموش مى کند. مکارم الاخلاق ص 190

حدیث ) 13 ( – امام رضا 8 انجیر بوى بد دهان را برطرف، استخوانها را محكم، رویش مو را زیاد، بیمارى را برطرف مى کند و با وجود آن احتیاجى به دارو نیست. وسائل الشیعه ج 25 ، ص 170 ، ح 31554

حدیث ) 14 ( – امام صادق 8 از امام صادق علیه السلام درباره سنجد شنیدم که مى فرمودند: گوشت سنجد براى گوشت، هسته آن براى استخوان و پوست آن براى پوست مفید است و در عین حال کلیه ها را گرم، معده را ضدعفونى کرده و بازدارنده از بواسیر و تسلسل بول است. ساق پا را تقویت و جذام را از بدن ریشه کن مى کند. کافى)ط- الاسلامیه( ج 6، ص 361 ، ح 1 - مکارم الاخلاق ص 176

حدیث ) 15 ( – پیامبر 9 سیر بخورید و با آن مداوا کنید، که هفتاد بیمارى را شفا مى دهد. مکارم الاخلاق ص 182

حدیث ) 16 ( – امام علی 8 خرما بخورید که شفاى دردهاست مکارم الاخلاق ص 168

حدیث ) 17 ( – پیامبر 9 شما را سفارش مى کنم به خوردن مویز، زیرا صفرا را برطرف مى کند، بلغم را از بین مى برد، اعصاب را قوى، خستگى را دور،اخلاق را خوب مى کند، به روح آرامش مى بخشد و غم را مى برد. خصال ص 344

حدیث ) 18 ( – امام صادق 8 هر کس ناشتا یک بِهْ بخورد، نطفه اش پاکیزه مى شود و فرزندش نیكو مى گردد کافى)ط-الاسلامیه( ج 6،ص 357 ، ح 3

حدیث ) 19 ( – پیامبر 9 به زن باردار در ماهی که در آن وضع حمل میکند، خرما بخورانید که فرزند او بردبار و پرهیزکار خواهد مکارم الأخلاق ص 169

حدیث ) 21 ( – پیامبر 9 هیچ زن باردارى نیست که خربزه بخورد ، مگر این که فرزندش زیبا و خوش اخلاق مى گردد طب النبی ص 29

حدیث ) 21 ( – امام علی 8 سیب بخورید، چرا که معده را پاك مى کند. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6، ص 357 ، ح 11

حدیث ) 22 ( – امام صادق 8 گلابى، معده را پاك و تقویت مى کند و بِه هم مثل گلابى است. خوردنش روى غذا سودمندتر است تا ناشتا. هر کس احساس سنگینى مى کند، آن را روى غذا بخورد. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6، ص 358 ، ح 2

حدیث ) 23 ( – امام صادق 8 انار را با پیه اش بخورید،چرا که معده راپاك مى کند و مایه رشد ذهن میشود.کافى)ط-الاسلامیه( ج 6، ص 354 ، ح 12

حدیث ) 24 ( – امام صادق 8 خوردن باقلا، مایه تقویت مغز استخوانهاى ساق پا مى شود، توان مغز را افزون مى سازد و خون تازه تولید مى کند. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6، ص 344 ، ح 1

حدیث ) 25 ( – پیامبر 9 در کتاب عیون اخبار الرضا )ع( با سه سند به نقل از امام رضا )ع( از پدرانش آمده که رسول خدا )ص( فرمود: بر شما باد خوردن نخود و عدس، زیرا مبارك و مقدس است و باعث رقت قلب و زیاد شدن اشک میشود.

حدیث ) 26 ( – امام صادق 8 کدو بخورید، چرا که عقل را تیز و )کارآیى( مغز را زیاد مى کند. بحارالأنوار)ط-بیروت( ج 63 ، ص 229

حدیث ) 27 ( – امام صادق 8 به کسى که دل درد )اسهال(، دارد نان برنجى بدهید، چرا که براى دل درد چیزى مفیدتر از آن نیست. بدانید که آن، معده را پاك و درد را کاملاً آرام مى کند. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6، ص 305 ، ح 2

حدیث ) 28 ( – امام علی 8 سرکه، خوب خورشتى است، زرداب را مى شكند، صفرا را فرو مى نشاند و قلب را زنده مى کند. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6، ص 329 ، ح 7

حدیث ) 29 ( – امام صادق 8 پیاز، خستگى را مى برد، اعصاب را قوى مى کند، قدمها را چاپک و نیروى جنسى را زیاد مى کند و تب را مى برد. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6، ص 374 ، ح 2

حدیث ) 31 ( – امام صادق 8 روغن حیوانى، خوب خورشتى است، ولى من آن را براى پیر، خوشایند نمى دانم. دعوات)راوندی( ص 152 ، ح 408

حدیث ) 31 ( – امام کاظم 8 شلغم بخور، زیرا هیچ کس نیست که در او رگى از جذام نباشد، و شلغم این رگ را مى سوزاند. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6 ، ص 372 ، ح 1

حدیث ) 32 ( – امام علی 8 با روغن زیتون، بدن را چرب کنید و با آن خورش درست کنید، چرا که روغن زیتون، روغن نیكان و خورشِ برگزیدگان است، دوبار به آن تقدس داده شده و در آن، چه در آغاز فصلش و چه در پایان آن، برکت نهاده شده است و با وجود آن، هیچ بیمارى اى زیان نمى رساند. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6، ص 331 ، ح 4

حدیث ) 33 ( – پیامبر 9 هر کس چهل روز گوشت نخورد، بد اخلاق مى شود. بحار الانوار )ط-بیروت(ج 59 ، ص 293

حدیث ) 34 ( – پیامبر 9 هر کس چهل روز گوشت بخورد، سنگدل مى شود. بحار الانوار )ط-بیروت(ج 59 ، ص 294

حدیث ) 35 ( – امام صادق 8 از امام صادق علیه السلام درباره تره پرسیدند، فرمودند: آن را بخورید، چرا که در آن، چهار ویژگى است: دهان را

خوشبو مى کند، بادها را از بدن مى برد، بواسیر را ریشه کن مى کند، و براى کسى که پیوسته بخورد، مایه ایمنى از جذام است. کافى)ط- 49  الاسلامیه( ج 6، ص 365 ، ح 4

حدیث ) 36 ( – امام رضا 8 زیاد خوردن تخم مرغ و معتاد شدن به آن، بیمارى ورم طحال مى آورد و ایجاد کننده بادهایى در سرِ معده است

و زیاد خوردن تخم مرغ آب پز، نفَس تنگى و نفَس بریدگى مى آورد. طب الرضا ص 28 - شبیه این حدیث در بحارالأنوار)ط-بیروت( ج 59 ، ص 321

حدیث ) 37 ( – امام رضا 8 بپرهیز از این که... تخم مرغ و ماهى را همزمان بِخورى، چرا که هرگاه این دو با یكدیگر خورده شوند، قولنج، باد بواسیر و دندان درد مى آورند. طب الرضا ص 63

حدیث ) 38 ( – پیامبر 9 کاهو بخورید، چرا که خواب آور است و غذا را هضم مى کند. مکارم ____الاخلاق ص 183

حدیث ) 39 ( – امام رضا 8 به یكى از پیشكاران خود : براى ما، بادمجان زیاد تهیه کنید، چرا که در هنگام سرما، گرم و در هنگام گرما، سرد است، در همه اوقات، معتدل و در هر حال، خوب است. طب الائمة ص 139

حدیث ) 41 ( – امام صادق 8 هویج، مایه ایمنى از قولنج و بواسیر است و آمیزش جنسى را تقویت مى کند. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6 ، ص 372 ، ح 2

حدیث ) 41 ( – امام صادق 8 چه خوب لقمهاى است پنیر، دهان را تر و تازه و خوشبو مى کند، غذاى قبلى را هضم و غذا را مطبوع مى سازد.  بحارالأنوار)ط-بیروت( ج 63 ، ص 105 ، ح 11

حدیث ) 42 ( – امام صادق 8 مردى درباره پنیر از امام صادق علیه السلام پرسید... امام فرمودند: خوردن پنیر، صبحگاهان مضرّ است و شامگاهان مفید و آب کمر را زیاد می کند. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6، ص 340 ، ح 3

حدیث ) 43 ( – امام صادق 8 ذریح محاربى، به امام صادق علیه السلام گفت که شكم او غُرغُر مى کند. امام پرسیدند: آیا درد هم دارد؟ گفت:

آرى. امام فرمودند: چرا براى درمان آن از سیاهدانه و عسل استفاده نمى کنى؟ طب الائمة ص 100

حدیث ) 44 ( – امام صادق 8 امام صادق علیه السلام : ریحان، سبزى انبیاست و در آن هشت خاصیت است: هضم کننده است، رگها و مجارى را باز مى کند، بازدم را خوشبو مى سازد، بدن را بوى خوش مى بخشد، اشتها آور است، درد را از بدن بیرون مى برد، از جذام در امان مى دارد و چون وارد معده شود درد را به کلّى از بین مى برد. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6، ص 364 ، ح 4

حدیث ) 45 ( – امام صادق 8 پیامبرى از پیامبران به درگاه خداوند عزوجل از غم و اندوه شكایت نمود. خداوند عزوجل او را به خوردن انگور، امر فرمود. کافى)ط-الاسلامیه( ج 6، ص 351 ، ح 4

حدیث ) 46 ( – پیامبر 9 خربزه بخورید، چرا که ده خاصیت دارد:غذاست، آب است، شستشو دهنده و خوشبو کننده است، مثانه را مىشوید،

، آب کمر را زیاد مىکند، بر نیروى همبسترى مى افزاید، سردى مزاج را مىبَرَد و پوست را شاداب مىکند. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج 16  ص 411 ،ح 20373

حدیث ) 47 ( – پیامبر 9 انجیر تازه و خشک بخورید، چرا که قدرت همبسترى را زیاد، بواسیر را ریشه کن مىکند و براى نِقرِس و سردى مزاج مفید است. مكارم الاخلاق ص 471

حدیث ) 48 ( – پیامبر 9 چه خوب مسواکى است زیتون! از درختى پر خیر و برکت که دهان را خوشبو مى کند و جِرم دندان را از میان مى برد.

این مسواك من و پیامبران پیش از من است. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ج 1، ص 369 ،ح 885 -شبیه این حدیث مکارم الاخلاق ص 49

حدیث ) 49 ( – امام صادق 8 هر میوه اى سمّى دارد، هرگاه میوه به دستتان رسید، آن را با آب بشویید و یا در آب فرو برید. کافى)ط-الاسلامیه(  ج 6، ص 350 ، ح 4

حدیث ) 51 ( – امام علی 8 غذاى جسم، خوردن و غذاى روح، خوراندن است. دعوات)راوندی( ص 142 - مشکاة الأنوار ص 325

حدیث ) 55 ( – امام صادق 8 سه چیز است که اگر مؤمن از آنها مطلع شود، باعث طول عمر و دوام بهره مندى او از نعمتها مى شود...طول دادن رکوع و سجده، زیاد نشستن بر سر سفرهاى که در آن دیگران را اطعام مى کند و خوش رفتارى اش با خانواده. کافى)ط-الاسلامیه( ج 4، ص 49 ، ح 15

حدیث ) 56 ( –

تگ ها: