ویتامین ها

استاد جمشید خدادادی

چربی ها

استاد جمشید خدادادی

قندها

استاد جمشید خدادادی

حذف ناهار

آیت الله عباس تبریزیان